Tha Eng
หน้าแรก ประวัติโรงเรียน หลักสูตรเปิดสอน ค่าธรรมเนียม ติดต่อ
เกี่ยวกับสถาบัน
เป็นสถาบันภาษาที่มี การจัดการเรียน การสอนภาษา
.................................................     1. หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ( 9 ระดับ)      5. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
     2. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ      6. หลักสูตรอื่นๆ
     3. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก      หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท
     4. หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ  


1. General English Courses (9 levels)


       หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป แบ่งออกเป็น 9 ระดับ แต่ละระดับจะมุ่งเน้นทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ระดับ 1
       เมื่อเรียนจบหลักสูตระดับนี้แล้วท่านจะสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนตามหัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้

การใช้บทสนทนาสั้นๆ
การเขียนประโยคสั้นๆ
การอ่านประโยคสั้นๆ
คำศัพท์พื้นฐาน
การใช้คำนามในภาษาอังกฤษ (นามนับได้และนาม
     นับไม่ได้รวมถึงนามที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์)
การใช้คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ (a, an, the)
การใช้คำสรรพนามในภาษาอังกฤษ
ประเภทของคำกริยาในภาษาอังกฤษ (สกรรมกริยาและ
     อกรรมกริยา)
การใช้ V. to be
การใช้ V. to have
การใช้ V. to do
การใช้ Some และ any

ระดับ 2
       เมื่อเรียนจบหลักสูตระดับนี้แล้วท่านจะสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนตามหัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้

การถามและการให้ข้อมูล
คำศัพท์ที่หลากหลาย
การอ่านประโยคที่ยาวขึ้น
การเขียนบทความย่อหน้าสั้นๆ
การใช้คำสรรรพนามเฉพาะในภาษาอังกฤษ
การใช้คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำบอกปริมาณ
การใช้ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม และ
     ประโยคปฏิเสธ

การใช้คำกริยาวิเศษณ์ในภาษาอังกฤษ
การใช้ there is/there are
การบอกเวลา
การใช้ Anybody / anyone / anything /
     nobody / no-one / nothing / somebody /
     anything / nowhere
การสร้างประโยคคำถามโดยใช้ How

ระดับ 3
       เมื่อเรียนจบหลักสูตระดับนี้แล้วท่านจะสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนตามหัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้

การพูดแสดงความคิดเห็น
โครงสร้างของหัวข้อและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
การเขียนจดหมายสั้นๆ
การอ่านข้อความที่หลากหลาย
การใช้ Tense ในภาษาอังกฤษ

การใช้ not+any, no และ none
การใช้ every และ all
ความสอดคล้องกันระหว่างประธานและกริยา
การสร้างประโยคคำถามโดยใช้ When และ Why


ระดับ 4
       เมื่อเรียนจบหลักสูตระดับนี้แล้วท่านจะสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนตามหัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้


บทสนทนาสำหรับสถานการณ์เฉพาะ
การเขียนจดหมายสมัครงาน
การอ่านบทความที่ซับซ้อน
จำนวนนับ (การนับธรรมดาและลับดับที่)
กริยาช่วย

คำศัพท์และการสร้างประโยคเกี่ยวกับประเทศ
     ภาษา และสัญชาติ
การถามและตอบเกี่ยวกับอากาศ
ความแตกต่างระหว่าง enough และ too
ความแตกต่างระหว่าง among both either และ
     neither
การใช้ be/get used to something
การสร้างประโยคคำถามโดยใช้ what และ which

ระดับ 5
       เมื่อเรียนจบหลักสูตระดับนี้แล้วท่านจะสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนตามหัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้


อภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ
การอ่านบทความย่อหน้าสั้นๆในหนังสือพิมพ์
การเขียนบทความสั้นๆ
การบอกเลขที่บ้าน วัน เดือน ปี อุณหภูมิ และจำนวน
     นับโรมัน
การเปรียบเทียบ
การใช้ gerund
การใช้ประโยคเงื่อนไข
การขอร้อง การเสนอ การขออนุญาต และการเชิญ
การใช้ wish
การสร้างประโยคคำถามโดยใช้ where และ when

ระดับ 6
       เมื่อเรียนจบหลักสูตระดับนี้แล้วท่านจะสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนตามหัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้


การสนทนาและการอภิปรายหัวข้อเฉพาะ
การอ่านบทความที่มีหลายย่อหน้าในหนังสือพิมพ์
การเขียนแบบบรรยายโวหาร
การใช้คำบุพบทประเภทต่างๆ

การใช้ question tags
การสร้างประโยคคำถามโดยใช้ who whom และ
     whose
การใช้ relative clause
การใช้ linking verbs

ระดับ 7
       เมื่อเรียนจบหลักสูตระดับนี้แล้วท่านจะสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนตามหัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้


การแสดงความคิดที่ซับซ้อน
การอ่านบทความที่ซับซ้อนในหนังสือพิมพ์
คำศัพท์ที่ซับซ้อน
การใช้ direct และ indirect speech
รูปประโยค compound sentences

รูปประโยค complex sentences
การใช้ preference
การใช้คำนิบาตและคำอุปสัค
คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ing และ ed
การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ในประโยค
การใช้ subjunctive

ระดับ 8
       เมื่อเรียนจบหลักสูตระดับนี้แล้วท่านจะสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนตามหัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้


การสนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นข่าวใน
     หนังสือพิมพ์
การเขียนบทความ
การอ่านหัวข้อเฉพาะ
การใช้ passive voice
คำเหมือนและคำตรงกันข้าม
คำที่ต้องใช้คู่กัน
วลี
การเรียงลำดับคำในประโยค

ระดับ 9
       เมื่อเรียนจบหลักสูตระดับนี้แล้วท่านจะสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนตามหัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้


การอภิปรายปัญหาที่สลับซับซ้อน
การเขียนเรียงความ
การอ่านตำราวิชาการเฉพาะทาง
การใช้ phrasal verbs
การละคำในประโยค
คำศัพท์ที่สับสน
การกลับตำแหน่งของคำในประโยค
การเปรียบเทียบ

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

       หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะใช้ภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ เมื่อท่านเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านจะสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนตามหัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้

ทักษะพื้นฐานและเทคนิคการพูดติดต่อกับบุคคลใน
     แวดวงธุรกิจ
การเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ การส่งแฟ็กซ์ และการ
     เขียนบันทึกสั้นๆ
การสนทนาทางโทรศัพท์
การเขียนข้อสรุป โน้ต และรายงาน
เทคนิคการทำงานร่วมกัน
การค้าระหว่างประเทศ
ค่าเงินและสกุลเงินของประเทศต่างๆ
การแก้ไขปัญหา
การเป็นผู้ไปเยือนและการเป็นนักเดินทาง
การตลาด
การประชุม
การปฏิบัติการเชิงธุรกิจ
อาชีพและตำแหน่งงาน
เทคนิคการขายและการต่อรอง

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

       สถาบันภาษาบริติชได้มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยใช้วิธีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาต ิในลักษณะเรียนปนเล่นเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในขณะเดียวกัน หลักสูตรพิเศษนี้จะเน้นการเรียนการออกเสียงที่ถูกต้องตั้งแต่เสียงของพยัญชนะ เสียงสระ ไปจนถึงการออกเสียงของคำในแต่ละกลุ่ม การใช้สื่อการสอนทั้งภาพและเสียง ตลอดจนเทคนิคการสอนของครูเองก็ได้มีการพัฒนา เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละระดับ ซึ่งจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะทำให้เด็กมีความสำเร็จในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ

       หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ท่านจะได้ศึกษาและฝึกสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อและสถานการณ์ที่หลากหลาย และจะได้แสดงแนวคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อหัวข้อและสถานการณ์ต่างๆภายในกลุ่ม
       หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไประดับ 4 ขึ้นไป เมื่อท่านเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านจะสามารถพูด สื่อสารและแสดงแนวคิดตามหัวข้อการเรียนดังต่อไปนี้


การแก้ไขปัญหา
การเริ่มต้นและการจบการสนทนา
การใช้คำพูดในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่
     เป็นทางการ
รูปแบบบทสนทนา
การอภิปรายเชิงกว้าง
เทคนิคการเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างสุภาพ
การใช้คำพูดที่สุภาพเมื่อต้องการพูดแทรก
การใช้สำนวนและภาษาพูด
ความแตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมของชาติต่างๆ
กลยุทธ์ในการสนทนา

5. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม

       หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในโรงแรมทุกแห่งในโลก ท่านจะได้ศึกษาทุกแง่มุมของโรงแรมรวมไปถึงวิธีการติดต่อสื่อสารและการแก้ปัญาหาต่างๆเกี่ยวกับลูกค้าของท่าน เนื้อหาการเรียนมีดังต่อไปนี้

ประเภทของโรงแรม
การวางแผนเกี่ยวกับที่พักอาศัย
การประชุมประเภทต่างๆ
อุปกรณ์ในห้องพัก
Front office
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การแก้ไขปัญหาเมื่อแขกไม่พอใจการให้บริการ
การสำรองที่พัก
การรับการสั่งเครื่องดื่ม อาหาร หรือบริการอื่นๆจากแขก
แผนกห้องครัว
แผนกดูแลทำความสะอาด
สถานการณ์จำลอง

6. หลักสูตรอื่นๆ

สถาบันมีหลักสูตรติวเข้มดังต่อไปนี้

TOEFL
IELTS
TOIEC
English for Entrance Exam

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท

       สถาบันภาษาบริติชได้ให้การอบรมภาษาอังกฤษกับบริษัทเอกชน องค์กรรัฐบาล โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงแรม โรงพยาบาล เช่น การท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นต้น ในการอบรมนี้เราจะจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละบริษัท นอกจากนั้นแล้วเราจะจัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถก่อนเรียนของพนักงานของท่าน เพื่อให้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม

รายชื่อโรงเรียนที่จ้างครูชาวต่างชาติจากสถาบันภาษาบริติช

โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต
1. โรงเรียนวิทยาสาธิต
2. โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา
3. โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา
4. โรงเรียนถลางวิทยา
5. ศูนย์เด็กปฐมวัยเทศบาลเทพกษัตรี
6. โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท)

โรงเรียนในจังหวัดตรัง
1. โรงเรียนบูรณรำลึก
2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
3. โรงเรียนย่ายตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
4. โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
5. โรงเรียนธาดาอนุสรณ์


การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

       โดยปกติโรงเรียนจะจัดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคการศึกษาให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษาและเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ระหว่างศิษย์กับครูอาจารย์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ระยะเวลาการเข้าค่ายขึ้นอยู่กับโรงเรียนหรือหน่วยงานนั้น


80/1 หมู่5 ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต 83000 (พนาสนธิ์ เรสซิเด้นท์)
โทรศัพท์ : 076- 393 728 แฟกต์ : 076- 393 728 มือถือ : 086 686 6968, 086-6077493
E-mail: bls_phuket@yahoo.co.uk, info@bls-phuket.com Website : www.bls-phuket.com

Copyright2005, bls-phuket.com, All rights reserved. | Design by Phuket Solution